Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | ¿Quiénes somos? | Enlaces | Agenda | Actividades realizadas | Lista de correo | Contactos-e-mail | Blog

Nuevos apartados:

Los «Cien pasos de una vía de humanidad» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Artículos publicados en la revista Penedès Econòmic.

Al servicio de este pueblo.
Lluís Maria Xirinacs.
Artículos publicados en el diario Avui, cuando Lluís Maria Xirinacs era senador independiente en las Cortes Constituyentes españolas, entre los años 1977 y 1979, traducidos al castellano.

Diario de un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Artículos publicados en el rotativo Mundo Diario, cuando Lluís Maria Xirinacs era senador independiente en las Cortes Constituyentes españolas, entre los años 1977 y 1979.

Publicaciones:

Mundo alternativo.
Lluís Maria Xirinacs.

Pequeña historia de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El capitalismo comunitario.
Agustí Chalaux de Subirà.

Un instrumento para construir la paz.
Agustí Chalaux de Subirà.

Leyendas semíticas sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Ensayo sobre Moneda, Mercado y Sociedad.
Magdalena Grau Figueras,
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del dinero.
Martí Olivella.

Introducción al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Resum de la ponència de Bardina al Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana. Joan Bardina, un revolucionario de la pedagogía catalana. Índice. Joan Bardina, un revolucionario de la pedagogía catalana. Las últimas reformas escolares en España. Joan Bardina, un revolucionario de la pedagogía catalana.

La pedagogia nacional1.

Per fidelitat a l'original s'ha respectat el català prenormatiu d'aquest text.

Desviar els actes de la modalitat nacional es rompre l'equació entre'l ser y l'obrar, trasbalçant l'obra sabia del Naturalisme, qu'es subsol y es ambient...

L'Educació es (...) segona natura que deu completar la primera... Pero l'Educació ha d'emmotllarse en l'esser del poble, pera poderse aplicar a les facultats naixents dels menuts. Y com que aquests presentan una triple natura universal, nacional y individual, refoses en l'unitat ministeriosa del jo, la Educació vera estará forçosament condicionada per aquest triple sentit de les potencies dels educants, presentant un substratum cosmopolita, una forma neta y complexament nacional y una accidental fesomía personal.

...Una bona Educació, que hage d'actuar bé les potencies, haurá d'alçarse sobre'l fet del Nacionalisme, rebre un impuls nacionalista, respirar un ambient ben nacional.

El Cosmopolitisme es la materia, el Nacionalisme la forma, l'Individualisme la fesomía externa de tot sistema educador.

A Espanya falta tot (...) aquí, als locals bruts, als mestres basts, als sous infamants, al material podrit, s'hi uneix la infecunditat del cosmopolitisme, l'informe pedagogia rutinaria o, al menys, l'incolora implantació no assimilada de forasteries mal compreses.

Estudiar com a base, la teoria de les Nacionalitats, y el caracter de la nostra. Deduhirme, en conseqüencia, els millors procediments d'educació física, d'educació moral, de desenrotllo de la voluntat, de metodologia didáctica, pera les Escoles de Catalunya. Afiançar les virtuts colectives de la Colectivitat catalana; desviar els vicis nacionals nostres en passions actives y eficaces, impulsores cap al bé en tots sentits.

Tot té de ser, naturalment, treball incipient. La Psicologia nacional no ha trobat encara sa fòrmula adequada. Els estudis positivistes fisiologichs y quimichs están sols iniciats a la nostra terra.Nota:

1«Pedagogía Nacional». Estudis Universitaris Catalans. Barcelona, vol. I, MCMVII, pàgines 31-33.

Resum de la ponència de Bardina al Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana. Joan Bardina, un revolucionario de la pedagogía catalana. Índice. Joan Bardina, un revolucionario de la pedagogía catalana. Las últimas reformas escolares en España. Joan Bardina, un revolucionario de la pedagogía catalana.

Portada | ¿Quiénes somos? | Enlaces | Agenda | Actividades realizadas | Contacto