Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 52. Prohibició de tot uniforme fora dels terrenys militars i de les missions policíaques. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 54. Supressió instrumental de tots els crims, delictes i faltes per diner.

Decrets llei per una constitució del segle XXI.

Decret Llei 53. Desarmament total de la població.

Exposició de motius:

La finalitat de la present constitució és també eradicar, del cos social, qualsevol violència.

És per això que les forces armades de la comunitat geopolítica (Exèrcits per la defensa exterior; Policies per a la interior) tenen constitucionalment, segons DLs anteriors, el monopoli de l'uniforme i de la força coercitiva:

1. al servei de tots els ciutadans i de totes les ciutadanies;

2. sota disciplina militar rígida;

3. sota les ordres directes respectivament:

3.1. del Cap de l'Estat, el qual només pot delegar constitucionalment la seva autoritat, monàrquicament responsable, precisament a un President Executiu endo-confederal (inter-ètnic, ètnic,... inter-comarcal, comarcal, inter-municipal, municipal o de barri)
3.2. dels Jutges encarregats de cada cas criminal, delictiu,... o sentenciat.

És doncs normal que tot acte documentat de violència, executat per un(s) ciutadà (ns) individual(s) o una(es) ciutadania(es), sigui sentenciat per una condemna a incorporació dels responsables a les forces armades monopolitzadores de la violència estrictament necessària a la convivència i pau ciutadana.

§ Article 1. Tot acte de violència verbal no escrita, testimonialment i contradictòriament documentada, serà castigat per una condemna, de fins a tres anys, d'incorporació a l'Exèrcit Professional- Comunitari o a un Exèrcit Cívic, segons gravetat de l'acte i qualificació del Jutge.

§ Article 2. Tot acte de violència per escrit, documentat pel mateix text incriminat, serà castigat per una condemna de fins a sis anys, d'incorporació a l'Exèrcit Professional-Comunitari.

§ Article 3. Tot acte de violència física, amb danys lleugers a altra(es) persona(es) serà castigat per una condemna de fins a nou anys d'incorporació a l'Exèrcit Professional-Comunitari.

Si ha estat necessari establir documentària- contradictòriament l'acusació contra el responsable, sense acusació espontània d'aquest últim davant del jutge; serà castigat per una condemna de fins a 12 anys d'incorporació a l'Exèrcit Professional-Comunitari.

(Aquest és molt interessant).

§ Article 4. Portar, fora del domicili privat o del recinte professional, qualsevol instrument contundent que pugui servir i ésser qualificat «d'arma blanca» o «d'arma de cop (percussió)», serà castigat per una condemna de fins a 12 anys a l'Exèrcit Professional-Comunitari.

§ Article 5. Servir-se contra una(es) altra(es) persona(es) de qualsevol instrument contundent que pugui servir i ésser qualificat «d'arma blanca» o/i «d'arma de percussió»:

5.1. sense ferides greus, serà castigat fins a 15 anys a l'Exèrcit Professional-Comunitari;
5.2. amb ferides de consideració fins a 20 anys d'incorporació a l'Exèrcit Professional-Comunitari.

§ Article 6. De les armes de foc:

6.1. Està radicalment prohibit per la llei, guardar en el propi domicili o portar sobre un mateix qualsevol arma de foc: la infracció a aquesta llei serà castigada, en tots els casos, per una condemna, de fins a 15 anys d'incorporació a l'Exèrcit Professional- Comunitari;
6.2. Armes de caça, de tir(esport), de defensa,... podran, a nom de cada propietari, ésser guardades en el quarter comarcal de la Policia de Seguretat: portar-les o utilitzar-les només serà permès amb l'autorització escrita en document fefaent pel Cap de la Policia de Seguretat responsable:
6.2.1. si és possible, en grup manat per un oficial;
6.2. en tots els casos, a l'interior d'un espai local ben delimitat (municipi o comarca) i per un temps molt curt, àdhuc en terreny completament despoblat (en aquest últim cas, una setmana o pocs dies més); Tota infracció al present sub-article (6.2) serà castigada:
a) en el cas del Cap de Policia responsable, 10 anys de presó militar;
b) en el cas de qualsevol ciutadà, fins a 20 anys d'incorporació a l'Exèrcit Professional- Comunitari.
6.3. Tot crim o delicte comès amb arma(es) de foc:
6.3.1. si no hi ha hagut víctimes, serà castigat per una condemna de fins a 25 anys d'incorporació a l'Exèrcit Professiorial·-Comunitari;
6.3.2. si hi ha hagut ferit(s), serà castigat per un mínim de 30 anys d'incorporació a l'Exèrcit Professional-Comunitari;
6.3.3. si hi ha hagut mort(s), serà castigat per un mínim de 40 anys d'incorporació a l'Exèrcit Professional-Comunitari.

(Aquest és sobre la pena de mort).

§ Article 7. Tot militar o Policia de Seguretat trobat armat, sense permís del seu superior directe, fora de terrenys militars, serà castigat, en temps de pau;
7.1. si no és oficial, a 20 anys de presó militar;
7.2. si és oficial, a 40 anys de presó militar;
7.3. llur superior d'unitat en serà responsable, per no haver exercit l'autoritat i vigilància necessàries.
7.4. Qualsevol comandament militar que mogui personal militar i /o armament fora dels recintes d'entrenament i instrucció, sense permís escrit del Cap de l'Estat, o del Jutge a qui correspongui serà condemnat a mort. (L'única excepció que fa l'Agustí per tal d'evitar cops d'Estat).

§ Article 8. Cap Policia de Pau Cívica pot portar armes de foc o/i servir-se'n sense el permís del seu superior directe d'unitat, el qual és enterament responsable, en cada cas concret, davant del Cap de l'Estat.

§ Article 9. La Justícia Comunitària, radicalment independent de l'Estat dintre la comunitat geopolítica, dictarà ordenances semblants per tot el que es refereix a eventual armament i utilització del mateix, en casos concrets en què siguin necessaris.

(Armes cap ni una al carrer, a casa només les d'esports que estaran controlades per la Policia local).

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 52. Prohibició de tot uniforme fora dels terrenys militars i de les missions policíaques. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 54. Supressió instrumental de tots els crims, delictes i faltes per diner.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte