Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.7.5. Congelació parcial, temporal i selectiva, dels lliures saldos de comptes corrents a la vista per a foment de sectors productius carencials o deficitaris. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.8.2. Salaris. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.8. Mesures d'autoresponsabilització de les empreses i contra la competència deslleial.

2.8.1. Lliures contractació i descontractació privades.

Es proposa la lliure contractació i descontractació de tots de tots els col·laboradors de l'empresa com a condició d'un mercat llibertari i amb l'assegurança del salari d'atur forçós indefinit.

Cada empresa pot contractar i descontractar, segons contracte privat de dret civil, els seus col·laboradors (equip empresarial, inversors, inventors, treballadors). Aquesta és una condició fonamental per a un mercat llibertari, àgil i productiu. Les empreses no són «centres de beneficència», sinò centres de producció que cerquen fer mercaderies òptimes en qualitat i màximes en quantitat. Són centres que cerquen de produir valors precio-mercantils que els hi rendeixin reals beneficis, indispensables a la bona marxa de l'empresa. Aquest objectiu depèn de que la venda de les mercaderies competitives estigui assegurada, tant en els subcicles interiors de la producció, comerç a l'engròs i comerç al detall (capitals propis de les empreses i dels bancs) com en la producció inversiva (crèdits), el consum (finances) i el subcicle del comerç exterior (crèdits i finances).

Segons aquests criteris, l'empresa ha de poder contractar els seus col·laboradors de manera tan lliure i responsable com ho podran fer els mateixos contractants d'equip empresarial, inversors, inventors i treballadors, assegurats, tots ells, indefinidament, contra atur forçós, vaga o lock-out.

La llei de salaris de solidaritat social d'atur forçós per temps indefinit ha de permetre a cada empresa la descontractació immediata dels seus treballadors quan, per qualsevol motiu -més encara, quan ho exigeixin circumstàncies especials de progrès tecnològic, reconversió necessària...- consideri que li sobren una part o la totalitat del personal.

La contrapartida d'aquesta llibertat contractual-interpersonal és, a més de l'adjudicació automàtica dels salaris de solidaritat social d'atur, pot ser la del pagament per part de l'empresa de cert import legislat (per exemple, el corresponent a un mes per any treballat), independentment d'altres clàusules contractuals-privades en cada cas individual.

Els conflictes «empresa-col·laborador» han d'ésser decidits per l'arbitratge ultraràpid, buscant la solució dinerària immediata pel treballador, amb exigència, reglamentària o judicial, de terminis racionals, per a l'empresa amb dificultats.

Aquesta mobilitat, assistida alhora «contractualment-privadament» i «socialment-financerament», no solament afavoreix l'empresa, sinó també els seus col·laboradors que poden disposar de temps de reciclatge personal i professional, així com de possibles oportunitats millors en qualsevol altra empresa.

La finalitat global d'aquest tema és que el mercat del treball sigui cada dia més escàs, les empreses més exigents i el contractant-contractat individual cada dia més competent, però també més segur dels seus drets de lliure contracte interpersonal amb l'empresa contractant.

En un mercat telemàtic és molt viable de posar a punt borses de treball molt eficients a cada nivell professional, gremial, local i conjunt de l'entera societat geopolítica. Aquestes borses de treball no solament són molt útils als treballadors, sinó que permeten a les empreses trobar per a cada funció productiva el màxim de col·laboradors comepetents i eficaços.

Per a empreses amb dificultats, la llibertat de descontractació total o parcial dels seus col·laboradors assalariats és inestimable: els hi permet un procés racional d'estudi, perfeccionament i reconversió del seu organigrama productiu. Una empresa no pot fer a la vegada la reconversió necessària mentre continua, obligada, per lleis anacròniques, produïnt rutinàriament mercaderies, més o menys obsoletes, que es venen amb dificultat. La reconversió demana uns estudis previs a la realització pràctica productiva que acostumen a ésser incompatibles amb les necessitats de la producció desfasada.

Versió 20 de febrer del 1989.

2.7.5. Congelació parcial, temporal i selectiva, dels lliures saldos de comptes corrents a la vista per a foment de sectors productius carencials o deficitaris. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.8.2. Salaris. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte