Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.1.6. Corporacions obertes i categories professionals liberals. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.8. Òrgans de comandament liberal. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.1.7. Llei electoral de les col·lectivitats liberals.

Totes les col·lectivitats liberals, del tipus que siguin (arquia política, arquia judicial, arquia cívica; cíviques no-àrquiques) s'hauran de regir pel mateix sistema democràtic d'eleccions i successions al comandament responsable. Aquesta legislació mínima no s'aplicarà, en canvi, a la societat utilitària, la qual s'organitza segons criteris molt diferents en la selecció de persones que han d'ostentar el comandament utilitari. El mercat té un altre tipus de selecció i sanció dels lliures actes mercantils legals, basats en el lliure contracte entre els diferents agents del mercat.

Així el sistema d'eleccions democràtiques s'aplicarà als dos tipus principals de col·lectivitats liberals:

 1. Les clarament liberals: Estat, Justícia, Autoritats Territorials Autònomes, Institucions Cíviques, Institucions Liberals-Professionals, Associacions no-lucratives, Partits polítics...
 2. Les indirectament mercantils, però acollides a l'estatut liberal per assegurar-ne llur independència del mercat: Gremis, Cambres professionals utilitàries; Caixes d'Estalvis; Comitès-Jurats d'Empresa, Sindicatures d'Accions i Organismes d'Autogestió (tots tres formant el Consell Delegat d'Empresa); Sindicats lliures... (i totes llurs respectives Confederacions).

El sistema d'eleccions democràtiques es fonamentarà en una llei electoral per col·lectivitats liberals que:

 1. Té rang de llei constitucional orgànica i només es pot canviar en acord amb tots els condicionaments que fixi la Constitució per a la seva pròpia modificació.
 2. Es vàlida per a totes les col·lectivitats i comunitats amb estatut liberal dintre la societat geopolítica: les adaptacions a cada cas concret són les previstes de manera general en la llei i les concretes per les corresponents jurisconsultes prèvia i jurisprudència ulterior.

Aquesta llei fixa exactament els requisits legals per a:

 • la convocatòria d'eleccions per la Junta electoral prevista constitutivament en cada cas, amb data fixa, llevat de vacant aleatòria (defunció, dimissió...) en què es convocaran 90 dies després de la vacant.
 • la presentació i proclamació de candidats legalment elegibles, que podran presentar-se segons llista convinguda entre ells, però que mai no podrà ésser tancada, essent els butlletins de vot nominatiu.
 • la campanya i pressupost electoral igual per a cada candidat. Aquests poden reunir campanya i pressupost segons la llista convinguda entre ells, però no poden mai imposar als seus components una disciplina de campanya i de pressupost. El finançament privat, instrumentalment difícil, serà motiu de desqualificació.
 • la policia d'eleccions i recompte de vots.
 • que cada votant, sigui l'elecció que sigui, rebi una assignació en el seu compte corrent, pel simple acte de vot, sense que això atempti contra la llibertat de votar o no votar.
 • que les eleccions per assemblea popular siguin nominatives.
 • que les eleccions en circumscripcions majors al que és una assemblea popular siguin per vot secret en urna, prèvia identificació personal.
 • que totes les eleccions seran del sistema proporcional pur.
 • en totes les eleccions cíviques o polítiques (que no siguin les dels propis col·legis professionals) el professionals liberals no podran votar.
 • en totes les eleccions a legislatius cívics o polítics els professionals liberals tampoc podran presentar-se com a candidats.
 • en canvi, els professional liberals sí que podran presentar-se com a candidats a tota classe d'executius.
 • que qualsevol candidat a eleccions polítiques o cíviques dimiteixi:
  1. si és professional liberal, de la seva actual funció liberal i qualificació professional.
  2. si és professional utilitari, de la seva actual situació utilitària, dipositant en la Caixa de Segrest els seus béns utilitaris per a la seva administració.
 • que qualsevol candidat pugui retornar al seu estatut original (liberal o utilitari) dos anys després del seu fracàs electoral o després del seu judici postmandat, en cas d'haver estat elegit.

En definitiva, en relació als candidats a eleccions cal distingir clarament els següents casos:

 1. Tots els candidats a eleccions cíviques o polítiques:
  • cobraran un salari de solidaritat social de candidat (per exemple de 60 punts).
  • s'hauran de sotmetre:
   • al segrest de tots els seus béns i rendiments utilitaris, si es tracta de professionals utilitaris;
   • a la dimissió de la seva titularitat i sou liberal, si es tracta de professional liberals.
 2. Tots els candidats a eleccions per a funcions executives:
  • no poden pertànyer a cap partit polític, amb una anterioritat de 2 anys com a mínim;
  • tenen un pressupost de campanya electoral igual per a cada un dels candidats independents.
  • la duració de la campanya és d'un any.
  • després de les eleccions els candidats derrotats continuaran cobrant el salari de candidat mentre duri el termini de 6 mesos abans de reemprendre llur vida normal.
 3. Els candidats a eleccions per a funcions legislatives:
  • han de pertànyer a un partit polític des de, com a mínim, 2 anys i ésser presentats com a candidats pels seus partits respectius.
  • tindran un pressupost electoral igual tots els candidats; la duració de la campanya serà de 6 mesos.
  • després de les eleccions, els candidats derrotats cobraran el salari de candidat duran els 3 mesos que hauran d'esperar per a reemprendre llur vida normal.
 4. Els professionals liberals:
  • no poden pertànyer a cap partit polític;
  • només són elegibles a funcions executives, a títol merament personal;
  • no són electors en cap elecció per a funcions executives o legislatives (cíviques o polítiques).
  • són els únics electors i elegibles, en llurs col·legis professionals i en les Cambres Consultives (en tots els nivells territorials).
 5. Es evident:
  • la total incompatibilitat de més d'una funció liberal;
  • total incompatibilitat d'una funció política (executiva o legislativa) amb qualsevol interès utilitari professional.
 6. Els estudiants i aprenents (dels 16 als 25 anys):
  • pertanyen a la població liberal quant a estatut salarial-social;
  • però són lliures quant a llur actuació política, poden ser electors i elegibles.

Versió 1987.

3.1.6. Corporacions obertes i categories professionals liberals. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.8. Òrgans de comandament liberal. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte