Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Curs sobre política i economia segons Agustí Chalaux - A càrrec de Joan Parés Grahit

Realitzat a la Fundació Lluís Maria Xirinacs

Nota: Les frases en blau són comentaris del conferenciant.

14 de febrer de 2009:

Títol III Procés de transició cap a l'autogestió d'empreses

TITOL IV Llibertat sindical - TITOL V Litigis entre empreses i col·laboradors de les mateixes

Exposició de motius;

1. Com ha quedat implícit en els DLs anteriors, la creació i liquidació d'empreses,
així com l'augment i disminució del capital social, son enterament lliures per part
de 1'empresari responsable. No comporten cap impost ni limitació legal que no sigui
la especificada en quant a protecció, per la Caixa de segrest comunitari, de les
empreses amb dificultats.

2. Cada candidat a empresari o cada empresari només ha de fer la declaració i el document pertinents davant notari: el notariat omnicomunitari queda encarregat de portar el registre de totes les empreses i de totes les variacions (d'estructures,
funcions i organització)
empresarials de 1'entera comunitat geopolítica.

3. Una completa i complerta autogestió en cada empresa, això vol dir cooperativisme, ha d'esser lentament preparada
i assimilada, no solament pels col·laboradors individuals, sinó per tot el cos
social: això no impedeix que aquesta inicial i iniciada auto-gestió endo-empresarial sigui, per mandat de la present constitució ininterrumpidament progressiva.
A l'Agustí li agradaria que finalment totes les empreses fossin autogestionades

Art 6. Independentment de d'entera llibertat de contractació i descontratació, tan per part de 1'empresa com de cada un dels seus col·laboradors,-després de tres mesos de col·laboració a prova,- cada col·laborador d'una empresa qualsevol, té dret a un mínim d'una acció de la seva empresa per cada mes correctament treballat amb assiduïtat i eficàcia, es a dir: sense faltes ni abstencionismes i amb un valor de primes individuals igual o superior al promig de les mateixes.

Art 7. Un nombre igual d'accions a la suma de les entregades, cada mes, als col·laboradors individuals de l'empresa, serà inscrit, per aquesta última, al conjunt del seu personal, compresos evidentment tots els directius, gerent(s) i empresari(s).

Art 8. Tant les accions individuals com les del conjunt del personal seran sindicades: en el cas que un col·laborador qualsevol per qualsevol motiu, vulgui vendré la totalitat o un nombre qualsevol de les seves accions estarà obligat a vendre·les a la sindicació i organisme d'autogestió de tot el personal de l'empresa.

Art 9. El personal conjunt de l'empresa elegirà lliurement, per votació secreta, els seus representants al consell d'administració, en proporció al nombre i valor de les accions sindicades a preu de mercat i borsa lliures.

TITOL IV Llibertat sindical

Art 10. Cada col·laborador de qualsevol empresa utilitària, si be pertanyarà obligatòriament als respectius gremis i subgremis del seu ofici, tindrà entera llibertat personal en la selecció del(s) sindicat(s) professional(s) que mes li agradin o convinguin.

TITOL V Litigis entre empreses i col·laboradors de les mateixes

(el sistema judicial permet que siguin ateses les necessitats de les empreses i els col·laboradors.

L'Agustí ens fa una revolució mental que ens permet mirar amb optimisme el que pot ser el futur.

E xposició de motius;
Cal insistir en que es radicalment innecessària i nociva qualsevol legislació "laborista", ja que sempre i arreu acaba essent esclavatgista, inmvilitzadora de les classes socials, paralitzadora de totes les lliures iniciatives i de totes les legitimes apropiacions privades de mercaderies productores o/i produïdes.
Cal decididament anar a la mes llibertaria mobilitat i promoció mercantil dels professionals utilitaris.

Art 11. Per raó del caràcter general del lliure contracte i lliure descontracte laboral-empresarial (dret civil), queda suprimida qualsevol tipus de justicia-laboral-especialitzada.

Art 12. Com a primera instancia en els litigis que es puguin presentar, actuaran,
-amb declaracions contradictora es dels interessats, dintre els tres dies hàbils de presentat el litigi i amb decisió dintre les 24 hores d'aquesta presentació- comissions elegides a paritat, dintre cada gremi i subgremi, pel personal empresarial (amb intraparitat entre les diferents categories professionals) i les empreses.
Una tercera subcomissió de juristes (no forçosament magistrats) serà elegida pel conjunt dels respectius col·legis de vocacionals jurídics. El conjunt de les tres comissions(omnilaboral, omniempresarial, jurídica) serà presidit per un jutge.
Les decisions d'aquesta comissió conjunta-tripartita seran immediatament executives, a menys que una minoria de la mateixa o el magistrat-jutge exigeixi de que el litigi sigui traspassat a la jurisdicció ordinària de dret civil. També pot exigir aquest recurs a la jurisdicció ordinària qualsevol de les 2 parts litigants, peró amb el ben entès que en aquest cas el tribunal de dret civil podrà aplicar-li la clàusula de recurs temerari.

anar a l'índex

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte