Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 22. Caps de compres en qualsevol associació o institució «liberal». Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 25. CAIXES D'ESTALVI.

Decrets llei per una constitució del segle XXI.

Decret Llei 23. Incompatibilitats.

(Neteja de la corrupció).

Exposició de motius:

1. L'auto disciplina de LA SOCIETAT UTILITÀRIA-monetària,-(la que predica l'Agustí) o sigui DEL MERCAT CONJUNT de tots els canvis monetaris elementals,- és LA MATEIXA I SOLA LLIBERTAT DE TOTES LES PERSONES QUE HI INTERVENEN I TENEN DONCS ESTATUT UTILITARI. EN EL MERCAT tot és acumulatiu i no hi ha cap acumulació manifestament utilitària que sigui incompatible amb qualsevol altra acumulació igualment utilitària. (Sempre sota la vigilància de la Justícia).

2. Molt diferent és l'autodisciplina de LA SOCIETAT LIBERAL- monetària, considerada en les seves dues subdisciplines següents:
2.1. interdisciplina «MERCAT-SOCIETAT LIBERAL»: hi cal una clara i neta separació instrumental-analítica que impedeixi radicalment:
- tota intromissió inconstitucional de l'un en l'altra i inversament;
- qualsevol transformació de «RIQUESA» o/i «diner» en «PODER ANTI-LIBERAL ANTI-POLÍTIC, ANTI-JUSTICIAL, ANTI- MILITAR, ANTI-POLICIAL, ANTI-CÍVIC, .....» és a dir: liberaloide, estatista-«burrocràtic», justicialista, militarista, policíac, «caciquil», ...
(això és el que cal evitar)
2.2. endo-(intra-)disciplina LIBERAL: en el camp de les lliures vocacions, professions, associacions i institucions «liberals», no es pot permetre la més mínima iniciació o/i acumulació de «PODER SOBRE LES PERSONES» o/i «DE RIQUESA UTILITARISTA»(el qui vol ser metge, no pot tenir una granja de porcs, no es pot jugar a dues bandes. En Xirinacs deia que la gent que es vol fer rica que no manegui persones. Si et dediques a les persones no et faràs ric, no es pot fer negoci amb les persones).

3. Els precedents decrets-lleis han fixat la disciplina de MERCAT. La interdisciplina «MERCAT (SOCIETAT DE VOCACIO UTILITARIA)»-«SOCIETAT DE VOCACIÓ LIBERAL» s'anirà construint a través de cada article de tota la present Constitució en tant quant tots els lliures ciutadans i totes les lliures ciutadanies seran capaces de traduir en fets diaris la lletra i l'esperit omnillibertari de la llei.

4. En el present decret-llei és legislarà doncs només referent a l'endo-(intra-) disciplina liberal

§ Article 1. Incompatibilitats de funcions: La llei només admet una sola funció i un sol sssf-LI per cada vocacional liberal, sigui quina sigui la seva qualificació universitària-col·legial. (No es poden ocupar deu càrrecs, com passa avui dia.)

§ Article 2. Incompatibilitat del servei liberal-públic amb vagues i revindicacions utili- taristes: El servei liberal-públic és, de tota evidència:

2.1. prestat a tot el poble o sigui a tota la comunitat geo-política;
2.2. remunerat per tot el poble o sigui tota la comunitat geopolítica, en funció de LA SOBRE-PRODUCCIÓ REAL DE MERCAT LLIURE.
(No contempla que per exemple la mineria es posi en vaga, o s'hi posi un sector determinat, això són vagues de terrorisme, sí que contempla la vaga general).
Per conseqüent, els vocacionals liberals, (tots el que treballen per gust) si consideren que els professionals mercantils no ho fan prou bé per a llurs interessos personals, només han de dimitir de llur vocació i professió liberal, entrar professionalment en el mercat utilitari i fer-ho millor que els professionals utilitaris que critiquen. (La gent diu: no hi ha dret que un miner guanyi més que un metge, la resposta seria: «doncs fes-ho tu!»).

§ Article 3. Qualsevol candidat a eleccions polítiques o cíviques, és a dir: a serveis liberals-públics:

3.1. haurà de dimitir
3.1.1. de tota la seva eventual i actual situació utilitària (veure Decret Llei caixa de segrest).
3.1.2. de la seva actual funció liberal i qualificació col·legial;
3.1.3. a les quals podrà retornar:
3.1.3.1. dos anys després del seu possible fracàs electoral;
3.1.3.2. cinc anys després del seu judici post-mandat.
(una persona que entra en política, no es pot aprofitar del que sap, no es pot beneficiar de la informació que té pel càrrec que ocupa).
3.2. Pot demanar la seva inscripció a la llista comunitària de candidats a eleccions:
3.2.1. cíviques, és a dir: A QUALSEVOL LLIURE ASSOCIACIÓ-INSTITUCIÓ LIBERAL-CIVICA (compresos els sindicats de professionals utilitaris i els gremis d'empreses utilitàries):
3.2.1.1. en el barri;
3.2.1.2. en el municipi;
3.2.1.3. etc.

3.2.1. polítiques:
3.2.2.1. a successor del Cap d'Estat;
3.2.2.2. a diputat omnicomunitari;
3.2.2.3. a senador ètnic o interètnic;
3.2.2.4. a conseller de les càmeres (Gremials-utilitàries i Col·legials-liberals) consultives.

§ Article 4. Qualsevol lliure ciutadà no elegit pel poble:

4.1. pot prestar la seva col·laboració personal a un membre qualsevol de qualsevol Executiu o a qualsevol institució liberal-pública, però, «ipso-facto» accepta les condicions següents:
4.1.1. si és d'estatut utilitari:
4.1.1.1. el segrest total dels seus béns utilitaris per la Caixa Comunitària de Segrest
4.1.1.2. el sssf corresponent a una passantia.
4.1.2. si és d'estatut liberal, sense cap modificació de la seva categoria actual fins després de dos anys de finalitzar la seva col·laboració.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 22. Caps de compres en qualsevol associació o institució «liberal». Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 25. CAIXES D'ESTALVI.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte