Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 18. Concreta protecció constitucional als col·laboradors individuals de les empreses utilitàries. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 20. Sobre-salaris socials-financers (sssf).

Decrets llei per una constitució del segle XXI.

Decret Llei 19. Comerç exterior i reforma duanera.

Nota: Les frases en blau són comentaris d'en Joan Parés.

§ Article 1. El comerç exterior de la nostra entera comunitat geopolítica serà omni-comptabilitzat, (no s'ha d'escapar res, no pot entrar ni sortir res d'un país que no es conegui, ni amb maleta diplomàtica) tant a l'entrada com a la sortida de qualsevol valor mercantil, sense cap excepció.

§ Article 2. Segons la present constitució:

2.1. les duanes no tenen per finalitat ser un instrument fiscal ni sectoritzar les transaccions exteriors de tal manera que ningú entengui res de la utilitat instrumental-abstractiva del comú denominador que és la moneda;
(L'Agustí explica l'anècdota del rei Salomó de suprimir les duanes).

2.2. les duanes, molt al contrari, tenen per finalitat auto-democràtica portar a l'ànim de totes les persones, començant per les que es dediquen a transaccions exteriors, que la riquesa pròpia de la nostra comunitat geopolítica consisteix, única i exclusivament, en automatitzar al màxim, l'equilibri entre el valor total de LES IMPORTACIONS i el valor total de LES EXPORTACIONS (compresos en cada cas els crèdits i les finances corresponents), sense que això sigui cap destorb per analitzar, sectoritzar, sub-sectoritzar i àdhuc elementalitzar, al màxim i òptim estadístic, LES TRANSACCIONS REALS PORTADES A TERME.

2.3. aquest equilibri del total comerç exterior pot ésser buscat:

2.3.1. sigui a través de tractats bilaterals;

2.3.2. sigui amb un conjunt d'estats estrangers a través d'un tractat multilateral o a través d'un tractat quasi mundial o mundial.

§ Article 3. La corresponent reforma duanera per a facilitar aquest auto-equilibri d'un comerç exterior enterament lliure (dintre del marc general dels interessos privats i dels crèdits i les finances definits en cada tractat) és evident i intuïble per a tothom;

3.1. els drets normals de duana:

3.1.1. ja no seran més, en cap cas, per naturalesa de la mercaderia importada o exportada,

3.1.2. sinó que seran, en cada moment, fixats automàticament en funció del desequilibri real i objectiu de totes les importacions en relació a les exportacions o inversament (cal insistir ara i aquí, que cap sector o territori, per cap motiu podrà ésser sostret de les sumes totals d'importació o exportació. En tot cas, si una catàstrofe imprevista, obligués a no carregar un determinat sector o territori, els drets automàtics de duana, serien pagats pel tresor comunitari;

3.2. les duanes contestaran, telemàticament, dintre un termini d'hores1 qualsevol demanda preguntant els drets de duana variables a l'exportació o a la importació durant el període2 estadístic següent a la data de la pregunta: així els importadors-exportadors de qualsevol tipus (comerciants industrials, etc. ; persones privades) podran orientar llur estratègia segons els resultats reals i objectius, doncs variables, de comerç exterior dintre del marc del tractat inter-estatal en el qual es mouen.

§ Article 4. Drets de duana «anti-dumping» (competència deslleial per ex. productes fabricats per nens)
Els drets de duana «anti-dumping» faran referència, mercaderia per mercaderia, segons qualitat i quantitat, al preu de venda mínim tecnològicament i empresarialment possible en la comunitat geopolítica i seran com a mínim del 75°/o de la diferència entre el preu de compra a l'estranger de las mercaderies importades i el preu exterior de venda mínim.
(La comunitat dicta preus mínims, per sota d'aquests preus no es pot vendre res, per sobre tot el que es vulgui).

§ Article 5. La totalitat dels drets de duana seran repartits automàticament, segons Decret Llei corresponent d'equitat (població i territori) entre tots els municipis de la comunitat geopolítica, a fi de millorar constantment, amb aquestes aportacions duaneres, llur estratègia permanent i tàctica conjuntural en la municipalització del sòl nacional.

§ Article 6. Viatgers individuals o familiars:

6.1. com que és evident que els viatgers de ciutadania comunitària no poden importar mercaderies estrangeres de valor superior a la quantitat de divises (estrangeres-anònimes) lliurades, no s'exercirà sobre ells cap inspecció duanera que no sigui en funció d'una demanda de divises normalment no justificable per la duració de llur viatge a l'estranger.

6.2. en quant als viatgers estrangers:

6.2.1. és evident que tampoc s'imposa llur inspecció duanera, ja que:

6.2.1.1. no podran vendre, per factura-xec normal, cap mercaderia fraudulentament importada;

6.2.1.2. entraran amb divises forçosament declarades a l'establiment comptable (banc de negocis o/i caixa d'estalvis), encarregat per ells de pagar llurs factures-xecs interiors.

6.2.2. per contra no és permetrà, sense la deguda visita duanera, a cap estranger, cap transport de bagatges personals de pes superior a 50 kg. per persona: a aquest respecte queda totalment suprimit el privilegi de la «maleta diplomàtica», àdhuc a les persones estrangeres amb estatut diplomàtic.


Notes:

1, 2 Que serà fixat en cada període, segons progrés telemàtic-comunitari.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 18. Concreta protecció constitucional als col·laboradors individuals de les empreses utilitàries. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 20. Sobre-salaris socials-financers (sssf).

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte