Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.1.17. Gratuïtat de tots els serveis liberals. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.2. Àrea de les institucions cíviques, polítiques i justicials. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.1.18. Caixes d'Estalvis.

Les Caixes d'Estalvis es dedicaran al servei de la societat utilitària, però només dintre del cicle del consum. Però, com que aquest cicle del consum ateny tots els membres de la societat geopolítica, les Caixes d'Estalvis tindran Estatut Liberal: els seus serveis no seran remunerats directament pels seus clients, sinó que seran gratuïts i finançats comunitàriament a través dels salaris i pressupostos de solidaritat social corresponents.

El primer servei de les Caixes d'Estalvis és la gestió dels comptes corrents d'estalvi de producció uniassalariada i dels comptes corrents d'estalvi de consum.

Però, a més a més d'aquest servei pròpiament utilitari, les Caixes d'Estalvis poden oferir la seva infrastructura per a dur a terme funcions socials no utilitàries, directament relacionades amb la vida social de cada una de les persones inscrites en elles.

En primer lloc, les Caixes d'Estalvis -estructurades localment per barris i confederades a nivell geopolític- faran de Registre Civil: tot nounat serà inscrit en la Caixa d'Estalvis del seu barri, on immediatament se li obrirà un compte corrent d'estalvi de consum amb un número telemàtic que conservarà durant tota la seva vida i que l'indentificarà en totes les seves activitats socials, dintre la pròpia societat geopolítica i a l'exterior -segons tractats d'emigració-.

La Caixa d'Estalvis s'encarregarà també de l'expedició, conservació i arxiu de tots els altres documents necessaris en una societat civilitzada: carnet sanitari, llibre d'escolaritat, papers del cotxe, fitxa judicial, llibre de família, passaport... tots ells amb el mateix número telemàtic personal.

La Caixa d'Estalvis serà també la seu dels jutges de família i d'altres serveis socials i informatius, sempre gratuïts (notaris i consellers de tot tipus en serveis a les persones i a les famílies).

Amb aquest conjunt de funcions al ciutadà local, les Caixes poden retrobar el seu estatut original d'entitats no lucratives al servei del poble. L'habitual atenció al client i la seva implantació propera al ciutadà són una bona garantia per que les Caixes ofereixin un servei conjunt desburocratitzat i desestatitzat. En l'oficina del barri el ciutadà pot gestionar tots els tràmits civils necessaris simplificant-los i reduint el nombre interminable de finestretes que avui ha de recórrer.

Els comptes corrents que es podran obrir en les Caixes d'Estalvis (amb l'únic número telemàtic de l'interessat) són:

 1. Comptes corrents individuals de productors utilitaris uniassalariats, pagats per llur empresa (aliena, total o parcialment pròpia); cada productor només en podrà tenir un i gaudirà d'un descobert automàtic de fins el 25% del saldo promig en els tres últims mesos, amb amortització màxima en un any, a menys de decisió contrària del jutge de família.
 2. Comptes corrents individuals o, eventualment, familials d'estalvi de consum.
  • 2.1. Comptes corrents individuals o familials d'estalvi de consum privadament solvent, que es pot alimentar del compte corrent d'estalvi de producció uniassalariada en Caixa d'Estalvis o del compte corrent d'estalvi de producció multiassalarial del banc de negocis. Gaudiran d'un descobert automàtic de fins el 50%, també del saldo promig als 3 últims mesos, però amb amortització en tres anys.
  • 2.2. Comptes corrents individuals o familials d'estalvi de consum comunitàriament solvent:
   • 2.2.1. Compte corrent d'estatut general o utilitari permanent.
   • 2.2.2. Compte corrent de subvencions locals per mercaderies peridores de consum.
 3. Comptes corrents de consum individual-familial-professional liberal financer (comunitàriament solvent).
 4. Comptes corrents de consum institucional-financer (comunitàriament solvent).

Els ingressos en els comptes corrents de consum comunitàriament solvents provenen dels salaris de solidaritat social individuals, familiars o liberals.

Totes les Caixes d'Estalvis existents s'hauran d'acollir a l'Estatut Liberal (socialitzar) però conservaran tota llur autonomia actual, tot confederant-se a nivell ètnic, inter-ètnic, geopolític i eventualment, interestatal.

Cada Caixa existent fins al moment d'iniciar el nou sistema administrarà, des del seu inici, la seva autonomia segons autogestió del conjunt d'establiments comptables oberts i de cada establiment comptable. Aquesta autogestió serà comandat, segons llei general, pels delegats elegits pel personal de la Caixa i pels comptes correntistes.

Transitòriament, mentre no estigui a punt el sistema pràctic de salaris socials, els emoluments totals dels col·laboradors de les Caixes seran els actuals, simplificats en un sol import mensual i multiplicats per un coeficient convenient. Aquest nou import dels emoluments no serà substituït pel corresponent salari social fins i tant, que pel sistema de punts no s'atenyi una quantitat superior. Aquest sistema pot ser aplicat a la majoria de professions liberals que avui depenen de l'administració.

Versió 1987.

3.1.17. Gratuïtat de tots els serveis liberals. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.2. Àrea de les institucions cíviques, polítiques i justicials. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte