Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.1.15. Finançament comunitari al consum. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.17. Gratuïtat de tots els serveis liberals. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.1.16. Estatuts financers: General, Utilitari, Liberal i Mixt.

Estatut General.

De l'Estatut General en gaudeix constitucionalment tota persona pel sol fet d'haver nascut o de viure en la societat geopolítica: és doncs acumulatiu amb cadascun dels altres tres estatuts.

L'Estatut General garanteix, a tot ciutadà individual i familial, un nivell de vida mínim, amb el qual afrontar les seves necessitats materials i culturals més peremtòries. Amb aquest objectiu, dóna dret a les següents assignacions:

 • un salari de solidaritat social vital que tothom cobrarà des del dia del naixement fins al de la mort. Pot augmentar segons grau de marginació ètnica o social.
 • assignacions úniques per a prometença, casament i defunció.
 • assignacions periòdiques per habitatge i millora de la llar.
 • assignacions eventuals per causa de prematernitat, maternitat i postmaternitat.
 • salaris de solidaritat social matrimonials i infantils.
 • salaris de solidaritat social per invalidesa o incapacitat congènites i permanents.

Estatut Utilitari.

Aquest Estatut és acumulable únicament amb l'Estatut General. Els professionals utilitaris ja tenen assegurada llur subsistència per la remuneració de la seva activitat utilitària. Però poden presentar-se'ls algunes situacions desfavorables, davant les quals han d'estar assegurats.

L'Estatut Utilitari dóna dret a:

 • un salari de solidaritat social d'atur forçós, vaga i lock-out.
 • un salari de solidaritat social per malaltia, accident, invalidesa o incapacitat sobrevingudes.

Estatut Liberal.

Aquest estatut és únicament acumulable amb l'Estatut General. L'objectiu d'aquest Estatut és de proporcionar la subsistència digna als professionals i col·lectivitats liberals, els quals, com que no pertanyen a la societat utilitària (mercat), no poden treure els mitjans de subsistència d'aquesta.

L'Estatut Liberal dóna dret a que:

 1. Els vocacionals liberals, llurs famílies i llurs professions gaudeixin:
  • de salaris de solidaritat social individuals i familials. Variaran en funció del grau de preparació i dels mèrits vocacionals i socials de cada professional liberal al servei dels seus conciutadans.
  • de pressupostos ordinaris per l'exercici de la professió liberal i de pressupostos extraordinaris en funció de les possibilitats financeres-comunitàries, per a millorar les instal·lacions professionals.
 2. Les col·lectivitats liberals gaudeixin de pressupostos ordinaris i extraordinaris. Els primers calculats en funció del nombre de membres inscrits en cada una d'elles; els segons en funció de les possibilitats financeres-comunitàries, un cop assegurats tots els salaris i tots els pressupostos ordinaris sobre una base digna i suficient. (Els serveis públics socialitzats, i per tant gratuïts, també s'aculliran a aquest tipus de finançament).
 3. Els estudiants i aprenents, des dels 16 als 25 anys rebin un salari de solidaritat social d'estudiant o aprenent.
 4. Els candidats a qualsevol elecció en una institució liberal tinguin un salari de solidaritat social de candidat i un pressupost de campanya electoral idèntics als de tots els altres candidats al mateix càrrec. Els rebran des que facin pública la seva candidatura fins al moment de l'elecció o no elecció. Cas de que el candidat sigui d'Estatut Utilitari, transferirà tots els seus béns utilitaris i tots els comptes corrents d'estalvi de producció assalariada a la Caixa de Dipòsits, Segrests i Consignacions.

El fet que tots els professionals liberals i totes les col·lectivitats liberals estiguin finançades comunitàriament. assegura i garanteix la total gratuïtat de tot servei liberal, per a tots els membres de la societat.

Estatut Mixt.

Igualment, aquest Estatut és acumulable únicament amb l'Estatut General; però s'anomena Mixt, perquè pot simultanejar-se amb ingressos privats. Efectivament, està pensat de cara als artesans i als col·laboradors d'empreses mixtes (privades-comunitàries) d'obres, Treballs i Serveis Públics. També s'hi poden acollir els aturats en determinades condicions.

Així, doncs, i segons els cas, aquest Estatut Mixt donarà dret a:

 • un salari de solidaritat social d'artesà que complementarà els guanys obtinguts per l'artesà de la venda de la seva producció; aquest salari, variarà únicament en funció del nombre d'habitants de la població en que exerceixi el seu ofici l'artesà.
 • un salari de solidaritat social de col·laborador en empresa mixta per a compensar la possible futura socialització (a nivell geopolític, ètnic, comarcal, municipal) i consegüent assignació d'un estatut completament liberal d'aquesta empresa.
 • un salari de solidaritat social d'estudis d'artesania per a complementar el salari de solidaritat social d'aturat per a tots aquell s aturats que vulguin convertir-se en artesans amb una escolarització professional-artesanal de 3 anys com a mínim i que s'estableixin després com artesans en municipis de poca població.

Versió 1987.

3.1.15. Finançament comunitari al consum. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.17. Gratuïtat de tots els serveis liberals. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte